Fyzioterapia a rehabilitácia zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/FyzaRZ/22    Skratka: FyzaRZ
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Štátna skúška - predmet štátnej skúšky
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia:
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:             
 
Vyučujúci
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
01. Rozdelenie fyzikálnych procedúr používaných vo fyzioterapii a rehabilitácii zvierat.
02. Využitie elektromagnetického poľa v rámci rehabilitácie a fyzioterapie zvierat.
03. Využitie možností manuálnej terapie v rehabilitácii zvierat a fyzioterapii zvierat.
04. Možnosti využitia laserovej a inej svetelnej terapie v procese rehabilitácie zvierat.
05. Mechanoterapia v rehabilitácii zvierat, možnosti využitia terapeutického ultrazvuku a rázovej vlny.
06. Kinezioterapia a jej využitie v rehabilitácii a fyzioterapii zvierat.
07. Využitie balančných a nestabilných pomôcok v kinezioterapii zvierat.
08. Možnosti a využitie hydroterapie pri fyzioterapii a rehabilitácii zvierat.
09. Dogfitness a jeho využitie.
10. Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie športových zranení u zvierat.
11. Použitie Dornovej metódy v procese rehabilitácie zvierat.
12. Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat v ortopédii.
13. Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov zvierat.
14. Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat s neurologickým ochorením.
15. Najčastejšie diagnózy zvierat v traumatológii v súvislosti s možnosťami fyzikálnej terapie a rehabilitácie.
Sylabus predmetu
Rozdelenie fyzikálnych procedúr používaných vo fyzioterapii a rehabilitácii zvierat.
Využitie elektromagnetického poľa v rámci rehabilitácie a fyzioterapie zvierat.
Využitie možností manuálnej terapie v rehabilitácii zvierat a fyzioterapii zvierat.
Možnosti využitia laserovej a inej svetelnej terapie v procese rehabilitácie zvierat.
Mechanoterapia v rehabilitácii zvierat, možnosti využitia terapeutického ultrazvuku a rázovej vlny.
Kinezioterapia a jej využitie v rehabilitácii a fyzioterapii zvierat.
Využitie balančných a nestabilných pomôcok v kinezioterapii zvierat.
Možnosti a využitie hydroterapie pri fyzioterapii a rehabilitácii zvierat.
Dogfitness a jeho využitie.
Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie športových zranení u zvierat.
Použitie Dornovej metódy v procese rehabilitácie zvierat.
Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat v ortopédii.
Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov zvierat.
Možnosti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat s neurologickým ochorením.
Najčastejšie diagnózy zvierat v traumatológii v súvislosti s možnosťami fyzikálnej terapie a rehabilitácie.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 10.07.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content