Pohoda a ochrana zvierat a životného prostredia

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/PoOchZaŽP/22    Skratka: PoOchZaŽP
  •  Kredity: 16
  •  Ukončenie: Štátna skúška - predmet štátnej skúšky
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia:
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:                             
 
Vyučujúci
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
A-01. Ochrana a welfare zvierat počas prepravy.
A-02. Ochrana a welfare zvierat pri manipulácii na bitúnku.
A-03. Ochrana a welfare rýb počas manipulácie a nákupu.
A-04. Hygienické požiadavky v chove prežúvavcov vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
A-05. Hygienické požiadavky v chove ošípaných vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
A-06. Hygienické požiadavky v chove koní vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
A-07. Hygiena ustajňovania hydiny (hrabavá a vodná hydina) vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
A-08. Karanténne stanice a útulky z pohľadu ochrany a welfare zvierat.
A-09. Ochrana zvierat pred týraním – všeobecné ustanovenia v znení zákona o veterinárnej starostlivosti.
A-10. Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely – všeobecné ustanovenia.
A-11. Ochrana spoločenských zvierat.
A-12. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
A-13. Ochrana divo žijúcich zvierat (Bernský dohovor).
A-14. Prehľad právnych predpisov súvisiacich s chovom, ochranou a welfare rýb (CITES, Zákon o ochrane prírody a krajiny, Rybársky zákon, Zákon o veterinárnej starostlivosti).
A-15. Význam sanitačných opatrení ako prevencie pred šírením ochorení.
A-16. Dezinfekcia, druhy, etapy a faktory dezinfekcie pri ochrane chovu zvierat.
A-17. Dezinfekčné prostriedky, charakteristika a využitie pri ochrane chovu zvierat.
A-18. Dezinsekcia pri ochrane chovov pred šírením ochorení.
A-19. Deratizácia pri ochrane chovov pred šírením ochorení.
A-20. Význam kvality pitnej vody v chove zvierat. Fyzikálne, chemické a mikrobiologické hodnotenie. Význam kvality pitnej vody v chove zvierat.
A-21. Znečisťovanie vzduchu v chovnom prostredí, možnosti znižovania emisií plynov.
A-22. Organické odpady z chovov zvierat, ich spracovanie a využitie na hnojenie pôdy.
A-23. Podmienky odstraňovania kadáverov v rámci ochrany životného prostredia.
A-24. Ochrana zveri a poľovníctvo.
B-01. Manažment zdravia hovädzieho dobytka.
B-02. Manažment zdravia malých prežúvavcov (ovce, kozy a i.).
B-03. Manažment reprodukcie hovädzieho dobytka.
B-04. Manažment výživy a faktory prostredia vo vzťahu k prevencii pohybových, metabolických a produkčných ochorení u hovädzieho dobytka.
B-05. Manažment v extenzívnych a v intenzívnych chovoch hydiny.
B-06. Najvýznamnejšie ochorenia hydiny (vírusové a parazitárne, bakteriálne a mykotické), ich etiológia, klinická symptomatológia a prevencia.
B-07. Manažment zdravia a reprodukcie u ošípaných.
B-08. Vplyv preventívnych a chirurgických zákrokov na welfare zvierat.
B-09. Vplyv vnútorných chorôb na welfare zvierat.
B-10. Manažment zdravia a reprodukcie spoločenských zvierat.
B-11. Hodnotenie rizika pri bakteriálnych chorobách spoločenských zvierat, odhad a hodnotenie rizika, preventívne a zdolávacie opatrenia.
B-12. Ochrana spoločenských zvierat pri infekčných (bakteriálnych, vírusových, mykotických) chorobách.
B-13. Ochrana spoločenských zvierat pri inváznych (parazitárnych) chorobách.
B-14. Stres zvierat, fyziologická a psychologická odpoveď a vplyv na dobré životné podmienky zvierat. Bolesť u zvierat: význam rozpoznávania a riešenia bolesti, prejavy a indikátory bolesti u zvierat.
B-15. Etológia psov: správanie psov vrátane ich prirodzených vzorcov správania a sociálnych interakcií. Poruchy správania psov, abnormálne alebo neadaptívne správanie psov a vplyv na welfare psa. Hodnotenie welfare psov: postupy hodnotenia faktorov, ktoré prispievajú k celkovej pohode a kvalite života psov. Hodnotenie pohody psov, ktorí vykonávajú rôzne pracovné úlohy.
B-16. Etológia mačiek: správanie mačiek vrátane ich prirodzených vzorcov správania a sociálnych interakcií. Poruchy správania u mačiek, abnormálne alebo neadaptívne správanie mačiek a ich vplyv na welfare mačky. Hodnotenie welfare mačiek: postupy hodnotenia faktorov, ktoré prispievajú k celkovej pohode a kvalite života mačiek.
B-17. Etológia a dobré životné podmienky hlodavcov a fretiek chovaných ako domáce zvieratá alebo zvieratá osobitného záujmu.
B-18. Etológia a dobré životné podmienky terárijných zvierat a spoločenských vtákov.
B-19. Metódy pozitívneho handlingu spoločenských zvierat: prístupy a techniky pozitívneho zaobchádzania a interakcie s domácimi zvieratami.
B-20. Etológia a dobré životné podmienky hovädzieho dobytka: prirodzené správanie a sociálne interakcie, hodnotenie ich welfare v rôznych aspektoch. Poruchy správania hovädzieho dobytka, abnormálne alebo neadaptívne správanie hovädzieho dobytka a vplyv na welfare.
B-21. Etológia a dobré životné podmienky ošípaných: prirodzené správanie a životné podmienky vrátane ich sociálnych interakcií a požiadaviek na prostredie, hodnotenie welfare. Poruchy správania ošípaných: abnormálne alebo neadaptívne správanie ošípaných chovaných na produkčné účely a ich vplyv na welfare.
B-22. Etológia, dobré životné podmienky a poruchy správania u hydiny: správanie, riešenie potenciálnych porúch správania alebo problémov súvisiacich s chovom, výživou a sociálnymi interakciami. Hodnotenie welfare.
B-23. Etológia a poruchy správania koní: prirodzené správanie koní, riešenie potenciálnych porúch správania alebo problémov a podpora ich dobrých životných podmienok v rôznych kontextoch. Posudzovanie dobrých životných podmienok koní: metódy hodnotenia welfare koní s ohľadom na rôzne faktory, ako je ustajnenie, výživa, zdravotná starostlivosť a sociálne interakcie.
B-24. Etológia a dobré životné podmienky oviec a kôz: prirodzené správanie, riešenie potenciálnych problémov, hodnotenie welfare.
C-01. Držanie a chov zveri v zajatí: odchyt, karanténne, rehabilitačné a aklimatizačné zariadenia.
C-02. Lov zveri (spôsoby lovu), zakázane spôsoby lovu, dohľadávanie ulovenej a postrieľanej zveri.
C-03. Výcvik, skúšky poľovných psov a používanie živej zveri na skúškach z pohľadu pohody a ochrany zvierat.
C-04. Farmové chovy jeleňovitých vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
C-05. Farmový chov bažantov v bažantniciach vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
C-06. Zvernicové chovy raticovej zveri vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
C-07. Chov dravých vtákov v zajatí vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
C-08. Organizácia ochrany prírody a živočíchov na Slovensku. Kategórie ohrozenosti živočíchov podľa IUCN a princípy zaraďovania druhov do týchto kategórií.
C-09. Nakladanie s nájdenými, zranenými alebo uhynutými živočíchmi – legislatívne aspekty, prvá pomoc v prípade nálezu zraneného živočícha, kompetentné štátne a mimovládne organizácie.
C-10. Konfliktné situácie medzi človekom a chránenými druhmi živočíchov – druhový prístup, odchyt a monitorovanie živočíchov, premiestňovanie, narúšanie úkrytov, kompetentné organizácie.
C-11. Významné nákazy ohrozujúce populácie chránených živočíchov (bakteriálne, mykotické, vírusové, parazitárne).
C-12. Chránené druhy rýb, obojživelníkov a plazov – faktory ohrozenia, ekosystémové služby, reintrodukčné a záchranné programy.
C-13. Chránené druhy vtákov – faktory ohrozenia, ekosystémové služby, reintrodukčné a záchranné programy.
C-14. Chránené druhy cicavcov – faktory ohrozenia, ekosystémové služby, reintrodukčné a záchranné programy.
C-15. Rozširovanie a vplyv inváznych druhov zvierat na autochtónne druhy chránených živočíchov.
C-16. Neinfekčné príčiny alterácie zdravotného stavu chránených živočíchov.
C-17. Spôsoby prenosu včelích nákaz, dezinfekcia vo včelstvách.
C-18. Choroby včiel a včelieho plodu (bakteriálneho, vírusového, parazitárneho pôvodu).
C-19. Základné požiadavky na stanovište včelstiev z pohľadu welfare (stres, fyzické nepohodlie včelstva, hlad a nevyhovujúca výživa včelstva a prevencie otráv včiel).
C-20. Akvakultúra – definícia a súčasné technológie chovu rýb, ich výhody a zdravotné riziká.
C-21. Škodcovia a predátori rýb, invázne druhy rýb a ich eliminácia.
C-22. Zásady manipulácie so živými rybami, transport rýb, prevencia stresu a výskytu ochorení. Všeobecné podmienky dobrých životných podmienok rýb v chovoch.
C-23. Chovateľské podmienky spôsobu chovu a držby zoo zvierat a exotických vtákov v zajatí. Dodržiavanie podmienok welfare na zdravie a chorobnosť exotických zvierat v chovoch.
C-24. Manipulácia, transport a základné princípy welfare pri chránených a opustených voľne žijúcich živočíchoch.
Sylabus predmetu
Ochrana a welfare zvierat počas prepravy.
Ochrana a welfare zvierat pri manipulácii na bitúnku.
Ochrana a welfare rýb počas manipulácie a nákupu.
Hygienické požiadavky v chove prežúvavcov vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
Hygienické požiadavky v chove ošípaných vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
Hygienické požiadavky v chove koní vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
Hygiena ustajňovania hydiny (hrabavá a vodná hydina) vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia jednotlivých kategórií chovaných zvierat.
Karanténne stanice a útulky z pohľadu ochrany a welfare zvierat.
Ochrana zvierat pred týraním – všeobecné ustanovenia v znení zákona o veterinárnej starostlivosti.
Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely – všeobecné ustanovenia.
Ochrana spoločenských zvierat.
Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
Ochrana divo žijúcich zvierat (Bernský dohovor).
Prehľad právnych predpisov súvisiacich s chovom, ochranou a welfare rýb (CITES, Zákon o ochrane prírody a krajiny, Rybársky zákon, Zákon o veterinárnej starostlivosti).
Význam sanitačných opatrení ako prevencie pred šírením ochorení.
Dezinfekcia, druhy, etapy a faktory dezinfekcie pri ochrane chovu zvierat.
Dezinfekčné prostriedky, charakteristika a využitie pri ochrane chovu zvierat.
Dezinsekcia pri ochrane chovov pred šírením ochorení.
Deratizácia pri ochrane chovov pred šírením ochorení.
Význam kvality pitnej vody v chove zvierat. Fyzikálne, chemické a mikrobiologické hodnotenie. Význam kvality pitnej vody v chove zvierat.
Znečisťovanie vzduchu v chovnom prostredí, možnosti znižovania emisií plynov.
Organické odpady z chovov zvierat, ich spracovanie a využitie na hnojenie pôdy.
Podmienky odstraňovania kadáverov v rámci ochrany životného prostredia.
Ochrana zveri a poľovníctvo.
Manažment zdravia hovädzieho dobytka.
Manažment zdravia malých prežúvavcov (ovce, kozy a i.).
Manažment reprodukcie hovädzieho dobytka.
Manažment výživy a faktory prostredia vo vzťahu k prevencii pohybových, metabolických a produkčných ochorení u hovädzieho dobytka.
Manažment v extenzívnych a v intenzívnych chovoch hydiny.
Najvýznamnejšie ochorenia hydiny (vírusové a parazitárne, bakteriálne a mykotické), ich etiológia, klinická symptomatológia a prevencia.
Manažment zdravia a reprodukcie u ošípaných.
Vplyv preventívnych a chirurgických zákrokov na welfare zvierat.
Vplyv vnútorných chorôb na welfare zvierat.
Manažment zdravia a reprodukcie spoločenských zvierat.
Hodnotenie rizika pri bakteriálnych chorobách spoločenských zvierat, odhad a hodnotenie rizika, preventívne a zdolávacie opatrenia.
Ochrana spoločenských zvierat pri infekčných (bakteriálnych, vírusových, mykotických) chorobách.
Ochrana spoločenských zvierat pri inváznych (parazitárnych) chorobách.
Stres zvierat, fyziologická a psychologická odpoveď a vplyv na dobré životné podmienky zvierat. Bolesť u zvierat: význam rozpoznávania a riešenia bolesti, prejavy a indikátory bolesti u zvierat.
Etológia psov: správanie psov vrátane ich prirodzených vzorcov správania a sociálnych interakcií. Poruchy správania psov, abnormálne alebo neadaptívne správanie psov a vplyv na welfare psa. Hodnotenie welfare psov: postupy hodnotenia faktorov, ktoré prispievajú k celkovej pohode a kvalite života psov. Hodnotenie pohody psov, ktorí vykonávajú rôzne pracovné úlohy.
Etológia mačiek: správanie mačiek vrátane ich prirodzených vzorcov správania a sociálnych interakcií. Poruchy správania u mačiek, abnormálne alebo neadaptívne správanie mačiek a ich vplyv na welfare mačky. Hodnotenie welfare mačiek: postupy hodnotenia faktorov, ktoré prispievajú k celkovej pohode a kvalite života mačiek.
Etológia a dobré životné podmienky hlodavcov a fretiek chovaných ako domáce zvieratá alebo zvieratá osobitného záujmu.
Etológia a dobré životné podmienky terárijných zvierat a spoločenských vtákov.
Metódy pozitívneho handlingu spoločenských zvierat: prístupy a techniky pozitívneho zaobchádzania a interakcie s domácimi zvieratami.
Etológia a dobré životné podmienky hovädzieho dobytka: prirodzené správanie a sociálne interakcie, hodnotenie ich welfare v rôznych aspektoch. Poruchy správania hovädzieho dobytka, abnormálne alebo neadaptívne správanie hovädzieho dobytka a vplyv na welfare.
Etológia a dobré životné podmienky ošípaných: prirodzené správanie a životné podmienky vrátane ich sociálnych interakcií a požiadaviek na prostredie, hodnotenie welfare. Poruchy správania ošípaných: abnormálne alebo neadaptívne správanie ošípaných chovaných na produkčné účely a ich vplyv na welfare.
Etológia, dobré životné podmienky a poruchy správania u hydiny: správanie, riešenie potenciálnych porúch správania alebo problémov súvisiacich s chovom, výživou a sociálnymi interakciami. Hodnotenie welfare.
Etológia a poruchy správania koní: prirodzené správanie koní, riešenie potenciálnych porúch správania alebo problémov a podpora ich dobrých životných podmienok v rôznych kontextoch. Posudzovanie dobrých životných podmienok koní: metódy hodnotenia welfare koní s ohľadom na rôzne faktory, ako je ustajnenie, výživa, zdravotná starostlivosť a sociálne interakcie.
Etológia a dobré životné podmienky oviec a kôz: prirodzené správanie, riešenie potenciálnych problémov, hodnotenie welfare.
Držanie a chov zveri v zajatí: odchyt, karanténne, rehabilitačné a aklimatizačné zariadenia.
Lov zveri (spôsoby lovu), zakázane spôsoby lovu, dohľadávanie ulovenej a postrieľanej zveri.
Výcvik, skúšky poľovných psov a používanie živej zveri na skúškach z pohľadu pohody a ochrany zvierat.
Farmové chovy jeleňovitých vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
Farmový chov bažantov v bažantniciach vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
Zvernicové chovy raticovej zveri vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
Chov dravých vtákov v zajatí vzhľadom na pohodu a ochranu zdravia.
Organizácia ochrany prírody a živočíchov na Slovensku. Kategórie ohrozenosti živočíchov podľa IUCN a princípy zaraďovania druhov do týchto kategórií.
Nakladanie s nájdenými, zranenými alebo uhynutými živočíchmi – legislatívne aspekty, prvá pomoc v prípade nálezu zraneného živočícha, kompetentné štátne a mimovládne organizácie.
Konfliktné situácie medzi človekom a chránenými druhmi živočíchov – druhový prístup, odchyt a monitorovanie živočíchov, premiestňovanie, narúšanie úkrytov, kompetentné organizácie.
Významné nákazy ohrozujúce populácie chránených živočíchov (bakteriálne, mykotické, vírusové, parazitárne).
Chránené druhy rýb, obojživelníkov a plazov – faktory ohrozenia, ekosystémové služby, reintrodukčné a záchranné programy.
Chránené druhy vtákov – faktory ohrozenia, ekosystémové služby, reintrodukčné a záchranné programy.
Chránené druhy cicavcov – faktory ohrozenia, ekosystémové služby, reintrodukčné a záchranné programy.
Rozširovanie a vplyv inváznych druhov zvierat na autochtónne druhy chránených živočíchov.
Neinfekčné príčiny alterácie zdravotného stavu chránených živočíchov.
Spôsoby prenosu včelích nákaz, dezinfekcia vo včelstvách.
Choroby včiel a včelieho plodu (bakteriálneho, vírusového, parazitárneho pôvodu).
Základné požiadavky na stanovište včelstiev z pohľadu welfare (stres, fyzické nepohodlie včelstva, hlad a nevyhovujúca výživa včelstva a prevencie otráv včiel).
Akvakultúra – definícia a súčasné technológie chovu rýb, ich výhody a zdravotné riziká.
Škodcovia a predátori rýb, invázne druhy rýb a ich eliminácia.
Zásady manipulácie so živými rybami, transport rýb, prevencia stresu a výskytu ochorení. Všeobecné podmienky dobrých životných podmienok rýb v chovoch.
Chovateľské podmienky spôsobu chovu a držby zoo zvierat a exotických vtákov v zajatí. Dodržiavanie podmienok welfare na zdravie a chorobnosť exotických zvierat v chovoch.
Manipulácia, transport a základné princípy welfare pri chránených a opustených voľne žijúcich živočíchoch.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 10.07.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content