Posudzovanie a úprava exteriéru psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/PsÚExP Kef*/20    Skratka: PsÚExP Kef*
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 3
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 3   -   Za obdobie štúdia: 26 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:          
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100% účasť na praktických cvičeniach a prednáškach:
účasť na výstave psov;
individuálne posúdenie psa a odovzdanie protokolov z posudzovania;
úprava exteriéru psa a odovzdanie protokolu z úpravy;
odovzdanie a obhájenie seminárnej práce.
Úspešné absolvovanie skúšky podľa hodnotenia v zmysle Študijného poriadku UVLF.
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu študent získava znalosti z oblastí kynológie, ktoré sú v súčasnosti veľmi populárne. Študent sa naučí pracovať s výstavným poriadkom a oboznámi sa so základnými pravidlami platiacimi vo výstavných kruhoch, a tak bude schopný byť samostatným vedúcim kruhu či zapisovateľom na výstavách psov. Po absolvovaní predmetu bude mať základy správneho handlingu psa vo výstavnom kruhu. Získa teoretické a praktické poznatky z posudzovania exteriéru v jednotlivých vekových kategóriách psov a vybraných plemien psov. Bude mať teoretické vedomosti o úprave exteriéru a praktické zručnosti v úprave exteriéru psov.
Stručná osnova predmetu
Výstavný poriadok so zameraním na špecifiká jednotlivých výstavných tried, zadávanie známok a zadávanie titulov. Posudzovanie záverečných súťaží – najlepší pár, chovateľská skupina, najlepší plemenník. Príprava psa na posudzovanie. Predvedenie psa vo výstavnom kruhu. Individuálne posudzovanie exteriéru psa - v postoji a v pohybe. Špecifiká pri posudzovaní vybraných plemien z jednotlivých skupín FCI. Špeciálne požiadavky na úpravu jednotlivých plemien psov podľa štandardu. Úprava pracovných psov a psov spoločníkov.
Sylabus predmetu
1. prednáška Výstavy psov – účel a druhy. Najvýznamnejšie výstavy vo svete. Výstavný poriadok SKJ. 2. prednáška Posudzovanie exteriéru psov – výstavné triedy podľa veku psov, hodnotenia, tituly a súťaže. 3. prednáška Základná kynologická terminológia pri posudzovaní exteriéru psov. 4. prednáška Meranie telesných rozmerov u psov. Posudzovanie chrupu psa - zubný vzorec, zhryz a anomálie. 5. prednáška Priebeh posudzovania exteriéru psa na výstave v základnom kruhu. 6. prednáška Individuálne posudzovanie exteriéru psa – celkový vzhľad a pohyb. 7. prednáška Individuálne posudzovanie exteriéru psa – jednotlivé oblasti tela. 8. prednáška Všeobecné zásady pri úprave exteriéru psov. Typy srsti a základná starostlivosť. Pomôcky a techniky úpravy exteriéru psov. 9. prednáška Kompletná úprava exteriéru psov v súlade so štandardom. 10. prednáška Kompletná úprava exteriéru psov – pracovné jedince, psy ako spoločníci. 11. prednáška Hygienická úprava srsti. Zakázané úpravy exteriéru psov. 12. prednáška Rozdelenie FCI skupín. Špecifiká posudzovania a úpravy exteriéru vybraných plemien – FCI 1,2,5,9,10. 13. prednáška Rozdelenie FCI skupín. Špecifiká posudzovania a úpravy exteriéru vybraných plemien – FCI 3,4,6,7,8. 1. cvičenie Výstavný poriadok v praxi. Poučenie o bezpečnosti práce. 2. cvičenie Práca personálu v kruhu. Práca rozhodcu. 3. cvičenie Príprava psa na predvádzanie výstave – výchova a výcvik. Výcvikové pomôcky. 4. cvičenie Meracie pomôcky a ich použitie. Praktické posudzovanie chrupu psa. 5. cvičenie Predvedenie psa na výstave – v postoji, v pohybe. Výstavná kondícia. 6. cvičenie Praktické posudzovanie exteriéru psa – celkový vzhľad a pohyb. 7. cvičenie Praktické posudzovanie exteriéru psa – oblasť hlavy, krku, chrbtovej línie a chvosta. 8. cvičenie Praktické posudzovanie exteriéru psa – oblasť hrudníka a brucha, hrudníkové a panvové končatiny. 9. cvičenie. Všeobecné zásady pri úprave exteriéru psov, praktické ukážky práce s pomôckami na úpravu exteriéru. 10. cvičenie Kompletná úprava exteriéru psa – výstavný pes 11. cvičenie Kompletná úprava exteriéru psa – pracovný pes 12. cvičenie Hygienická úprava exteriéru, úprava srsti - pes spoločník 13. cvičenie Seminárne práce
Odporúčaná literatúra
Kozák, M.: Posudzovanie a úprava exteriéru psov, UVLF Košice, 2009, 240 s.
Dolzová, R.: Střihání a trimování psu, Ottovo nakladatelství, Praha, 2001, 127s;
Cunliffeová, J.: Encyklopédia Psy, Vydavateľstvo Slovart Bratislava 2004, 384s;
Peperová, E..: Vychovávame šampióna, Ottovo nakladatelství, Praha, 1998, 88s.;
Verplank, M. Notes from the grooming table, White dog Enterprises, inc. Michigan, 2016.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Všeobecná zootechnika a plemená psov
Priebežné hodnotenie:
Odovzdanie protokolu z individuálneho posúdenia psa
Odovzdanie protokolu z úpravy exteriéru psa.
Odovzdanie a prezentovanie seminárnej práce.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% účasť na praktických cvičeniach a prednáškach:
účasť na výstave psov;
individuálne posúdenie psa a odovzdanie protokolov z posudzovania;
úprava exteriéru psa a odovzdanie protokolu z úpravy;
odovzdanie a obhájenie seminárnej práce.
Úspešné absolvovanie skúšky podľa hodnotenia v zmysle Študijného poriadku UVLF.
Záverečné hodnotenie:
Ústna skúška.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 244
ABCDEFX
28.6925.8231.158.26.150.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content