Výkon a výcvik III. - poľovné psy

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/VaV III. Kef*/20    Skratka: VaV III. Kef*
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 7
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 3
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 3   -   Za obdobie štúdia: 26 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:    
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100% účasť na praktických cvičeniach. Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci. Účasť na prednáškach nepovinná.
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní disciplíny študent získava prehľad o využití jednotlivých skupín poľovných plemien psov. Nadobudne vedomosti o typoch skúšok poľovnej upotrebiteľnosti pre jednotlivé plemená. Osvojí si legislatívu upravujúcou poľovnícku kynológiu v SR. Získa teoretické a praktické základy výchovy a výcviku poľovných psov.Študentom je taktiež prezentované uplatnenie psov pri love zveri vo svete, ktoré sa odlišuje od ich pracovného využitia v SR.
Stručná osnova predmetu
Poľovné plemená psov, rozdelenie do skupín, ich charakteristika a využitie. Právne predpisy upravujúce použitie poľovne upotrebiteľných psov v SR. Skúšky poľovných psov - všeobecne. Poľovná upotrebiteľnosť psov- druhy skúšok. Brloháre, výcvik, skúšky, súťaže, výkonové podmienky chovnosti
Brlohárske skúšky (BL). Sliediče, výcvik, skúšky, súťaže, výkonové podmienky chovnosti. Skúšky malých plemien (SV, JS, VS, LS, FS). Stavače, výcvik, skúšky, súťaže. SVS, JSS, VSS, VP, FT, SO. Duriče, výcvik, skúšky (DS, FD), súťaže. Farbiare, výcvik, skúšky (PF, IHF), súťaže. Použitie poľovných psov vo svete (lajky, chrti, coon hound, foxhound).
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok:
1. Poľovné plemená psov, rozdelenie do skupín, ich charakteristika a využitie
2. Právne predpisy upravujúce použitie poľovne upotrebiteľných psov v SR
3. Skúšky poľovných psov - všeobecne
4. Poľovná upotrebiteľnosť psov- druhy skúšok
5. Brloháre, výcvik, skúšky, súťaže, výkonové podmienky chovnosti
6. Brlohárske skúšky (BL)
7. Sliediče, výcvik, skúšky, súťaže, výkonové podmienky chovnosti
8. Skúšky malých plemien (SV, JS, VS, LS, FS)
9. Stavače, výcvik, skúšky, súťaže
10. SVS, JSS, VSS, VP, FT, SO
11. Duriče, výcvik, skúšky (DS, FD), súťaže
12. Farbiare, výcvik, skúšky (PF, IHF), súťaže
13. Použitie poľovných psov vo svete (lajky, chrti, coon hound, foxhound)
Sylabus praktických cvičení:
1. Stanovenie počtov PUP v poľ. revíroch
2. Blokové cvičenie: Výcvik a skúšky stavačov
3. Blokové cvičenie: Výcvika skúšky brlohárov
4. Blokové cvičenie: Výcvik a skúšky duričov
5. Blokové cvičenie: Výcvik a skúšky farbiarov
6. Metódy výcviku prinášania a praktické ukážky prinášania zveri
7. Výcvik na umelo založených pofarbených a nepofarbených stopách
Odporúčaná literatúra
Kynologické predpisy SPZ
Slimák, K, Duchaj, J..: Poľovné psy
Baka, B., Jevčák, J.: Horské plemená poľovných psov
Renčo, A.: Duriče
Lukas,D., Barnickel, M.: Lovečtí slídiči
Fichtlmeier, A., Numsen, J.: Výchova štěněte loveckého psa
Nohelová, E.: Retrívři a vodní psy
Tichá, V., Tichý, J.: Atlas plemen loveckých psu
Vocházka, V.: Jezevčíci v myslivecké praxi
Zelníček, K.: Výcvik psu loveckých plemen
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Základy výcviku psov
Výkon a výcvik psov I.
Výkon a výcvik psov II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% účasť na praktických cvičeniach. Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci. Účasť na prednáškach nepovinná.
Záverečné hodnotenie:
Disciplína je ukončená ústnou skúškou, pri ktorej študent odpovedá na 3 otázky z daných okruhov:, 1. všeobecná časť, 2. skúšky poľovných psov, 3. výcvik poľovných psov.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 351
ABCDEFX
1.9916.5232.4829.3418.231.42
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content