Základy vnútorných chorôb psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/VnChrP Kef*/20    Skratka: VnChrP Kef*
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:             
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
90% účasť na sústredeniach. 10% individuálna náhrada. Úspešné absolvovanie priebežnej kontroly štúdia a skúšky.
Výsledky vzdelávania
Poslucháč sa oboznámi s najčastejšie sa vyskytujúcimi ochoreniami jednotlivých orgánových systémov u psa. Naučí sa rozpoznávať špecifickú klinickú symptomatológiu ochorenia jednotlivých orgánových systémov. Osvojí si základné poznatky o príčinách vzniku chorobných jednotiek a naučí sa ako im predchádzať, prípadne ako podať prvú pomoc.
Stručná osnova predmetu
Predmet „Vnútorné choroby psov“ je zameraný na základy poznania propedeutickej problematiky psov predovšetkým vo vzťahu ku odboru kynológia. Na zisťovanie podstaty a príčin vzniku a vývoja špecifických vnútorných ochorení, ich klinických prejavov, priebehu a predovšetkým k ich predchádzaniu. Vo výučbe sa kladie dôraz na príčiny ochoren í, klinické prejavy choroby a preventívne opatrenia. Demonštrácia pacientov je neoddeliteľnou súčasťou pedagogického procesu s prepojením na cvičenia a klinické stáže.
Sylabus predmetu
1. Prednáška Prehľad bakteriálnych a imunitných ochorení kože. Prehľad ochorení kože podľa lokalizácie. Prehľad ochorení kože podľa klinických príznakov. Plemenná predispozícia. Doc. Fialkovičová Mária, PhD. 2. Prednáška Ochorenia uší. Formy otitíd, etiológia, klinická symptomatológia, diagnostika, princípy terapie a prevencie. Hluchota. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 3. Prednáška Parazitárne ochorenia kože. Etiopatogenéza, klinická symptomatológia, diagnostika, princípy terapie a prevencie. Plemenná predispopzícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 4. Prednáška Ochorenia GIT I. Špecifická klinická symptomatológia ochorenia GIT. Choroby dutiny ústnej., hltanu a slinných žliaz. Choroby pažeráka. Etiopartogenéza, klinická symptomatológia, diagnostika a prevencia. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 5. Prednáška I. Priebežná kontrola štúdia MVDr. Baranová Darina, PhD. 6. Prednáška Ochorenia KVA Prehľad ochorení KVA u psov. Choroby perikardu. Choroby myokardu. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 7. Prednáška Otravy Etiopatogenpéza, klinická symptomatológia a prvá pomoc. MVDr. Weissová Tatiana, PhD. 8. Prednáška Ochorenia respiračného aparátu I. Špecifická klinická symptomatológia ochorenia RA. Ochorenia nosovej dutiny, hrtanu a trachey. Etiopatogenéza, diagnopstika a prevencia. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 9. Prednáška II. Priebežná kontrola štúdia Choroby močového aparátu. I. Špecifická klinická symptomatológia ochorenia MA. Ochorenia obličiek, ARZ, CRZ. MVDr. Baranová Darina, PhD. 10. Prednáška Ochorenia pohybového aparátu I. Ochorenia Kostí a kĺbov. Etiológia, patogenéza, symptomatológia a prevencia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 11. Prednáška Endokrinológia I. Etiopatogenéza a symptomatológia Doc. Fialkovičová Mária, PhD. 12. III. Priebežná kontrola štúdia. 13. Prednáška Starostlivosť o psov rôznych vekových kategórií. MVDr. Maďari Aladár, PhD. 1. Cvičenie Úvod do klinickej propedeutiky MVDr. Baranová Darina, PhD. 2. Cvičenie Klinická propedeutika orgánov kože a srsti psa, zoškrab, odoberanie vzoriek kože a srsti. Klinické vyšetrenie pacientov s chorobami kože a srsti. Bakteriálne ochorenia kože, mykotické a sprostredkované imunitou. Doc. Fialkovičová Mária, PhD. 3. Cvičenie Klinické vyšetrenie pacientov s chorobami kože a srsti s poruchou keratinizácie a pigmentácie. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 4. Cvičenie Ochorenia GIT II. Ochorenia žalúdka a čriev. Ochorenia pečene a exokrinného pankreasu. Etiopatogenéza, klinická symptomatológia, diagnostika a prevencia. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 5. Cvičenie Endoparazitárne ochorenia psov v klinickom prejave. Ochorenia perianálnych a paranálnych žliaz. MVDr. Baranová Darina, PhD. 6. Cvičenie Ochorenia KVA Špecifická klinická symptomatológia ochorenia KVA. Vrodené srdcové vaduy. Cyanóza. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 7. Cvičenie Parazitárne ochorenia krvi u psov. Hemorhagické diatézy u psov. AIHA. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 8. Cvičenie Ochorenia respiračného aparátu II. Klinická propedeutika orgánov RA. Ochorenia dolných dýchacích ciest. Pneumónia, edém a emfyzém pľúc. MVDr. Baranová Darina, PhD. 9. Cvičenie Ochorenia močového aparátu II. Ochorenia močovej rúry a močového mechúra. Etiopatogenéza a symptomatológia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 10. Cvičenie Ochorenia pohybového aparátu II. Ochorenia svalov. Etiológia, symptomatológia a prevencia. Plemenná predispozícia. MVDr. Baranová Darina, PhD. 11. Cvičenie Endokrinológia II. Etiopatogenéza a symptomatológia. Doc. Fialkovičová Mária, PhD. 12. Cvičenie Ochorenia nervového aparátu. Ochorenia CNS as periférneho NS. Klinické vyšetrenie NA. MVDr. Maďari Aladár, PhD. 13. Cvičenie Vyšetrenie moču. Urolitiáza. MVDr. Baranová Darina, PhD.
Odporúčaná literatúra
Vnútorné choroby psov a základy laboratórnej diagnostiky", Marián Kozák a kol. Prednášky a cvičenia z predmetu „Vnútorné choroby psov“.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Študent musí mať úspešne absolvované všetky skúšky a zápočty z 1. a 2. ročníka.
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola štúdia je formou písomných testov. Kontrolné písomné testy sú bodované a obsahovo vyplývajú z programu prednášok a cvičení. Je určené absolvovanie 3 kontrolných testov. Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie testov je 51%. Test je možné písať v riadnom termíne, 1. a 2. opravnom termíne.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
90% účasť na sústredeniach. 10% individuálna náhrada. Úspešné absolvovanie priebežnej kontroly štúdia a skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Skúška.
Prezenčná forma štúdia:
Teoretická časť a praktická. Po úspešnom absolvovaní praktickej časti postupuje študent na ústnu skúšku.
Online forma štúdia:
Online test. Prípadne ústna skúška cez TEAMS.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Predmet nemôžu absolvovať gravidné študentky.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 271
ABCDEFX
23.9919.5622.5117.7114.391.85
 
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content