Rok Kategória
Publikácia
2020 DAI BAČOVÁ, Dominika. Biologické účinky antokyánov získaných extrakciou z plodov vybraných druhov rastlín : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 78 l. + CD-ROM.
2020 DAI NOVÁKOVÁ, Jaroslava. Analýza užívania kontraceptív u adolescentiek : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 76 l. + CD-ROM.
2020 DAI LEHOTSKÁ, Viktória. Porovnávanie celkového obsahu polyfenolov a antioxidačnej aktivity v plodoch Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott a ich farmaceutický potenciál : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 71 l. + CD-ROM.
2020 DAI MARCINČINOVÁ, Dominika. Lokálne nesteroidné protizálové lieky v terapii bolesti vo farmaceutickej starostlivosti : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 75 l. : dotazník + CD-ROM.
2020 DAI BIELIK, Bohumil. Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2020. 92 l. + CD-ROM.
2020 DAI HORNYÁK, Gabriella. Účinnosť rastlinných produktov na biofilm tvoriace kvasinky rodu Candida : rigorózna práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 73 l. + CD-ROM.
2020 DAI GAJDOŠ KMECOVÁ, Noema. Behavioural problems of cats: risk factors and social play : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2020. 120 l. : tab. 6, grafy 23, príloha 3 + CD-ROM.
2020 DAI KAROLOVÁ, Renáta. Právne a etické aspekty výcviku a výkonu poľovných psov : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2020. 107 l. : príloha 4 + CD-ROM.
2020 DAI VEĽASOVÁ, Veronika. Riziká vybraných konzervačných látok a ich stanovenie vo farmaceutických vzorkách : rigorózna práca. Košice : UVLF, 2020. 74 l. + CD-ROM.
2020 DAI KISS, Alexander. Prítomnosť rezíduí antibiotík vo vodnom ekosystéme : rigorózna práca. Košice : UVLF, 2020. 70 l. + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 64
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content