Rok Kategória
Publikácia
2017 DAI KALINOVÁ, Jana. Výskyt a DNA analýza vybraných vodou prenosných parazitov na Slovensku : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF v Košiciach, 2017. 111 l. + CD-ROM.
2017 DAI KÓSA, Balázs. Vplyv vysokej exploatácie na vybrané biochemické ukazovatele vnútorného prostredia ošípaných vo vzťahu k výžive a chorobnosti : doktorandská dizertačná práca. Košice : UVLF, 2017. 100 l. + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content