Rok Kategória
Publikácia
2017 ADE SMOLEK, Tomáš - JADHAV, Santosh - VALACHOVÁ, Bernadeta - VOGELS, Thomas - LEGÁTH, Jaroslav - NOVÁK, Petr - ŽILKA, Norbert. Transmission of Tau Pathology from Human to Rodent Brain: How to Humanise Animal Models for Alzheimer’s Disease Research. In: Journal of Alzheimers Disease and Parkinsonism. 2017. ISSN 2161-0460, Vol. 7, č. 6(2017), article no. 400.
2017 ADE LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - SZABÓOVÁ, Renáta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FORMELOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Ľubomír - GOLDOVÁ, Mária - CHRENKOVÁ, Mária - STROMPFOVÁ, Viola. Enterocin 55 produced by non rabbit-derived strain Enterococcus faecium EF55 in relation with microbiota and selected parameters in broiler rabbits : [Enterocín 55 produkovaný kmeňom Enterococcus faecium EF55 pochádzajúcim z nekráličieho prostredia a jeho porovnanie účinku na mikrobiota a vybrané parametre u brojlerových králikov] In: International Journal of Environmental and Agriculture Research. 2017. ISSN 2454-1850, Vol. 3, č. 2(2017), s. 45-52.
2017 ADE ABOU-SHAARA, Hossam F. - STAROŇ, Martin - ČERMÁKOVÁ, Tatiana. Impacts of sub-lethal doses of amitraz and tau-fluvalinate on some parameters of honey bee workers and drones : [Vplyv subletálnych dávok amitrazu a taufluvalinátu na niektoré parametre na včelie robotnice a trúdy] In: Munis Entomology and Zoology. 2017. ISSN 1306-3022, Vol. 12, č. 2(2017), s. 516-523.
2017 ADE KALINOVÁ, Jana - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HATALOVÁ, Elena - DANIŠOVÁ, Oľga - LUPTÁKOVÁ, Lenka - ŠPALKOVÁ, Michaela. Use of Artemia franciscana as a biofilter for catching Cryptosporidium parvum oocysts : [Využitie Artemia franciscana ako biologického filtra pre zachytávanie oocýst Cryptosporidium parvum] In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2017. ISSN 1311-1477, Vol. 20, suppl. 1(2017), s. 158-161.
2017 ADE HATALOVÁ, Elena - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KALINOVÁ, Jana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - DANIŠOVÁ, Oľga - HÚSKA, Miroslav. Comparison of PCR primers for the identification of Cryptosporidium species and genotypes in calves : [Porovnanie PCR primerov na identifikáciu druhov a genotypov kryptosporídií u teliat] In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2017. ISSN 1311-1477, Vol. 20, suppl. 1(2017), s. 154-157.
2017 ADE DANIŠOVÁ, Oľga - HALÁNOVÁ, Monika - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KALINOVÁ, Jana - HATALOVÁ, Elena - ČECHOVÁ, Lenka. Identification of chlamydial species in small ruminants with ocular infections : [Identifikácia chlamýdií u malých prežúvavcov s očnými infekciami] In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2017. ISSN 1311-1477, Vol. 20, suppl. 1(2017), s. 370-373.
2017 ADE LUSK, Stanislav - KOŠČO, Ján - LUSKOVÁ, Věra - HALAČKA, Karel - MENDEL, Jan - KOŠUTH, Peter. The nonindigenousfish Perccottus glenii in the Tizsa River drainage, Eastern Slovakia - I. part: history of invasion, habitat associations and genetic characteristics (results up to the year 2006) : [Nepôvodný rybí druh Perccottus glenii v povodí rieky Tisa, východné Slovensko - I. časť: história invázie, habitatové vzťahy a genetické charakteristikz (výsledky do roku 2006)] In: Lampetra. 2017. ISSN 1212-1312, Vol. 8(2017), s. 127-143.
2017 ADE ZIGO, František - TAKÁČ, Ladislav - ZIGOVÁ, Martina - TAKÁČOVÁ, Jana. Changes in Bacterial Microflora in Young Carrier Pigeons during the Race Season : [Zmeny bakteriálnej mikroflóry u mladých poštových holubov počas pretekovej sezóny] In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2017. ISSN 2574-9862, Vol. 2, č. 2(2017), s. 1-4.
2017 ADE ZIGO, František - TAKÁČ, Ladislav - ZIGOVÁ, Martina - TAKÁČOVÁ, Jana. Effect of Dietary Selenium Sources in Racing Pigeons and their Effect on Antioxidant Markers During Flying Effort : [Vplyv suplementácie selénových krmív u poštových holubov a ich efekt na antioxidačné parametre počas letovej záťaže] In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2017. ISSN 2574-9862, Vol. 2, č. 5(2017), s 1-5.
2017 ADE MUDROŇ, Pavol. Immune and metabolic indices in dairy cows with inflammation : [Imunitné a metabolické ukazovatele u dojníc so zápalovými chorobami] In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2017. ISSN 1311-1477, Vol. 20, suppl.1(2017), s. 105-108.
Počet záznamov v databáze: 18
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content