Rok Kategória
Publikácia
2017 ADM RAJTÍK, Tomáš - GONCALVESOVÁ, Eva - VARGA, Zoltán - LESZEK, Przemyslaw - KUSMIERCZYK, Mariusz - HULMAN, Michal - KYSELOVIČ, Ján - FERDINANDY, Peter - ADAMEOVÁ, Adriana. Posttranslational modifications of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II delta and its downstream signaling in human failing hearts. In: American journal of translational research. 2017. ISSN 1943-8141, Vol. 9, no. 8 (2017), p. 3573-3585.
2017 ADM KURHAJEC, Slavomír - FRANC, Aleš - DOLEŽEL, Petr - SABADKOVÁ, Dana. Quality by design approach: antioxidant activity of the tablets containing cornelian cherry fruits in relation to their composition and physical properties : [Hodnotenie kvality tabliet na základe ich vzhľadu: Antioxidačná aktivita tabliet obsahujúcich plody drieňa obyčajného vo vzťahu k zloženiu a fyzikálnym vlastnostiam] In: Pharmaceutical Development And Technology. 2017. ISSN 1083-7450, Vol. 22(2017), s. 881-888.
(2017: 1.945 - IF, 54 - H-index, 1.785 - IF 5y, 0.479 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADM KOFLER, Johann - HOCHSCHWARZER, Daniel - SCHIEDER, Kathrin - OSOVÁ, Adriana - VIDONI, Britta. Limb fractures in 32 small ruminants-treatment and outcome : Frakturen von Gliedmaßenknochen bei 32 kleinen Wiederkäuern - Methoden und Ergebnisse der Behandlung. In: Tierärztliche Praxis. 2017. ISSN 1434-1220, Vol. 45, č. 3 (2017), s. 1-12.
(18 - H-index, 0.243 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADM KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - KVETKOVÁ, Jaroslava - LIPTÁK, Tomáš. Vertebral malformations in French bulldogs : [Vertebrálne anomálie u francúzskych buldočkov] In: Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. 2017. ISSN 0250-2836, Vol. 43, č. 2(2017), s. 149-153.
(7 - H-index, 0.179 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
2017 ADM ČOMOR, Ľuboš - DOLINSKÁ, Saskia - BHIDE, Katarína - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - BENCÚROVÁ, Elena - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - KÁŇOVÁ, Evelína - BHIDE, Mangesh Ramesh. Joining the in vitro immunization of alpaca lymphocytes and phage display: Rapid and cost effective pipeline for sdAb synthesis : [Spojenie in vitro imunizácie lymfocytov alpaky a fágového displeja: rýchla a lacná metóda pre produkciu sdAb] In: Microbial Cell Factories. 2017. ISSN 1475-2859, Vol. 16, č. 1(2017), Article number 13.
(2017: 3.831 - IF, 90 - H-index, 4.295 - IF 5y, 1.443 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2017 ADM PRAŽIENKOVÁ, Veronika - HOLUBOVÁ, Martina - PELANTOVÁ, Helena - BUGÁŇOVÁ, Martina - PIRNÍK, Zdenko - MIKULÁŠKOVÁ, Barbora - POPELOVÁ, Andrea - BLECHOVÁ, Miroslava - HALUZÍK, Martin - ŽELEZNÁ, Blanka - KUZMA, Marek - KUNEŠ, Jaroslav - MALETÍNSKA, Lenka. Impact of novel palmitoylated prolactin-releasing peptide analogs on metabolic changes in mice with diet-induced obesity : [Vplyv nových palmytoylovaných analógov prolaktín uvoľňujúceho peptidu na metabolické zmeny u myší s dietou navodenou obezitou] In: PLoS One. 2017. ISSN 1932-6203, Vol. 12, č. 8(2017) Article e0183449.
(2017: 2.766 - IF, 300 - H-index, 3.352 - IF 5y, 1.164 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2017 ADM MEFTEH, Febia - DAOUD, Amal - BOUKET, Ali Chenari - ALENEZI, Faizah N. - LUPTÁKOVÁ, Lenka - RATEB, Mostafa E. - KADRI, Adel - GHARSALLAH, Neji - BELBAHRI, Lassaad. Fungal root microbiome from healthy and brittle leaf diseased date palm trees (Phoenix dactylifera L.) reveals a hidden untapped arsenal of antibacterial and broad spectrum antifungal secondary metabolites : [Štúdium zástupcov húb na koreňoch zdravých a chorých ďatľových paliem (Phoenix dactylifera L.) odhaľuje skrytý, nevyužitý arzenál antibakteriálnych a širokospektrálnych antimykotických sekundárnych metabolitov] In: Frontiers in Microbiology. 2017. ISSN 1664-302X, Vol. 8, no. (2017), art. no. 307, p. [1-18]
(2017: 4.019 - IF, 108 - H-index, 4.557 - IF 5y, 1.699 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2017 ADM ABOU-SHAARA, Hossam F. - STAROŇ, Martin - ČERMÁKOVÁ, Tatiana. Impacts of oxalic acid, thymol, and potassium citrate as Varroa control materials on some parameters of honey bees : [Vplyv kyseliny šťaveľovej, tymolu a citrátu draselného, ako látok tlmiacich varroózu, na niektoré parametre včiel medonosných] In: Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2017. ISSN 1300-0128, Vol. 41, č. 2(2017), s. 238-247.
(2017: 0.489 - IF, 33 - H-index, 0.587 - IF 5y, 0.253 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADM ALENEZI, Faizah N. - REKIK, Imen - BOUKET, Ali Chenari - LUPTÁKOVÁ, Lenka - WEITZ, Hedda J. - RATEB, Mostafa E. - JASPARS, Marcel - WOODWARD, Stephen - BELBAHRI, Lassaad. Increased biological activity of Aneurinibacillus migulanus strains correlates with the production of new gramicidin secondary metabolites : [Zvýšená biologická aktivita Aneurinibacillus migulans korelujúca s produkciou nových gramicidínových sekundárnych metabolitov] In: Frontiers in Microbiology. 2017. ISSN 1664-302X, Vol. 8, no. (2017), art. no. 517, p. [1-11]
(2017: 4.019 - IF, 108 - H-index, 4.557 - IF 5y, 1.699 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2017 ADM LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - SZABÓOVÁ, Renáta - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola. In vivo model experiment using laying hens treated with Enterococcus faecium EM41 from ostrich faeces and its enterocin EM41 : [In vivo experiment u nosníc s podávaním Enterococcus faecium EM41 (izolát z trusu pštrosa) a jeho enterocínu EM41] In: Macedonian Veterinary Review. 2017. ISSN 1409-7621, Vol. 40, č. 2(2017), s. 157-166.
(5 - H-index, 0.195 - SJR, Q3 - SJR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 21
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content