Rok Kategória
Publikácia
2019 GII FIALKOVIČOVÁ, Mária. Endokrinológia u psov a mačiek a jej riešenie homeopatiou. In: Traumatizmy u psov, mačiek, koní a homeopatická liečba porúch pohybového aparátu. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. s. 1-32.
2019 GII FIALKOVIČOVÁ, Mária - ČECH, Pavol. Homeopatická terapia respiračných ochorení psov, mačiek a koní. In: Poruchy respiračného aparátu u malých zvierat a koní. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2019. s. 1-40.
2019 GII KOŽÁROVÁ, Ivona. Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA MŠVVaŠ a SAV č. 1/0576/17 " Štúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách" (2017-2019). In: . 0000. 2019. .
2019 GII SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zloženie potravín a potravinových surovín: predstavenie monografie. In: Additives and contaminants in foodstuffs 2019. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3, s. 201-203.
2019 GII CHOVANCOVÁ, Gabriela - CIBEREJ, Juraj - KOWAL, Jerzy - KORNAJČÍK, Milan. Obete zimy prinášajú budúcnosť symbolu Tatier. In: Tatry. 2019. č. 4(2019), s. 12-13.
2019 GII CIBEREJ, Juraj. Az 1. világháború végétől Párizsig és a CIC megalakulásáig. In: Nimród Vadászújság. 2019. no. 6 (2019), p. 14-15.
2019 GII PLEVA, Ján - TUREK, Peter - NAGY, Jozef - MÁTÉ, Dionýz. V podvečer 70. výročia založenia Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 2 (2019), s. 85-88.
2019 GII MUDROŇ, Pavol. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach môže pripravovať európskych špecialistov pre oblasť manažmentu zdravia hovädzieho dobytka. In: Vetžurnál. 2019. ISSN 0025-858X, Roč. 17, č. 1 (2019), s. 60.
2019 GII CIBEREJ, Juraj. Kamzík vrchovský na Slovensku. In: Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove. 2019. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 8-19.
2019 GII ZIGO, František - ELEČKO, Juraj - VASIĽ, Milan - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ZIGOVÁ, Martina - TAKÁČ, Ladislav - TAKÁČOVÁ, Jana - ŠIMEK, Vlastimil. Mastitis pathogens isolated from samples of milk in dairy cows herds of Slovak spotted cattle. In: Veterinary Sciences and Medicine. 2019. Vol. 2, no. 2 (2019), p. 1-7.
Počet záznamov v databáze: 14
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content