Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
006UVLF-4/2023 -0001 -0001 KEGA Lazár Peter
3/0101/02 2002 2003 Príprava celoštátnej učebnice „Súdne veterinárske lekárstvo“ KEGA Korim Peter
3/3119/05 2005 2006 Vytvorenie a prezentácia multimediálnych programov pre študijné predmety vyučované v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia na UVL Košice KEGA Korim Peter
3/5115/07   2007 2009 Obsahové a technické zabezpečenie nového študijného predmetu Fyzika a biofyzika v novoakreditovanom odbore Farmácia na UVL v Košiciach KEGA Staničová Jana
3/5040/07 2007 2009 Komparácia edukačných programov vybraných veterinárskych fakúlt v EÚ KEGA Korim Peter
012-003UVLF-4/2010 2010 2011 Nové technológie a metódy vo vzdelávaní, obsahové a technické zabezpečenie študijného predmetu Etológia pre kynológov. KEGA Kottferová Jana
010UVLF-4/2011 2011 2013 Príprava vysokoškolskej učebnice "Tovaroznalectvo potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu" harmonizovaná s požiadavkou nového študijného odboru "Trh a kvalita potravín" KEGA Jevinová Pavlina
001UVLF-4/2011 2011 2013 Funkčná anatómia koňa KEGA Danko Ján
06UVLF-4/2011 2011 2013 Hygiena a technológia živočíšnych vedľajších produktov KEGA Nagy Jozef
017UVLF-4/2012 2012 2014 Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach KEGA Nagyová Alena
Počet záznamov v databáze: 85
Strana 1 z 9
Skip to content