Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
020UVLF-4/2012 2012 2014 Bezpečnosť a kvalita potravového reťazca z pohľadu chémie potravín KEGA Sobeková Anna
011UVLF-4/2015 2015 2017 Bezpečnosť potravín-študijný materiál a didaktické pomôcky pre spoločný študijný program KEGA Nagy Jozef
012UVLF-4/2018 2018 2020 Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
007UVLF-4/2021 2021 2023 Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov KEGA Pilipčinec Emil
013UVLF-4/2016 2016 2018 Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia KEGA Eftimová Jarmila
002UVLF-4/2017 2017 2019 BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax KEGA Vilček Štefan
008UVLF-4/2014 2014 2015 Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií KEGA Takáč Ladislav
001UVLF-4/2011 2011 2013 Funkčná anatómia koňa KEGA Danko Ján
06UVLF-4/2011 2011 2013 Hygiena a technológia živočíšnych vedľajších produktov KEGA Nagy Jozef
004UVLF-4/2023 2023 2025 Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
Počet záznamov v databáze: 85
Strana 2 z 9
Skip to content