Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0063/13 2013 2015 DNA analýza a genotypové spektrum medicínsky významných agens oportúnných parazitóz. VEGA Valenčáková Alexandra
1/0731/13 2013 2015 Etiopatogenéza, diagnostika a terapia choroby mediálneho kompartmentu lakťového kĺbu a  pately u psov VEGA Hluchý Marian
1/0847/13 2013 2015 Fitness redukujúci efekt parazitárnych infekcií na preferencie mikrohabitatov rýb v procese osídľovania nového koryta rieky. VEGA qa-admin
003UVLF-4/2013 2013 2015 Klinická onkológia psov a mačiek KEGA
011UVLF-4/2013 2013 2015 Moderné informačné technológie v štúdiu anatómie KEGA Maženský Dávid
1/0415/13 2013 2015 Monitorovanie 137 Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku. VEGA Beňová Katarína
APVV-12-0605 2013 2017 Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov APVV Ondrejková Anna
001UVLF-4/2013 2013 2015 Príprava vysokoškolská učebnice "Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov" KEGA Turek Peter
1/0613/13 2013 2015 Štúdia vplyvu rastlín rooibos a yukka na ovariálne funkcie a metabolizmus hospodárskych zvierat VEGA Vlčková Radoslava
1/0379/13 2013 2015 Štúdium vybraných etiologických agensov infekčných chorôb voľne žijúcich vtákov, ich zoonotický potenciál a ohrozenie verejného zdravia VEGA Prokeš Marián
Počet záznamov v databáze: 19
Strana 1 z 2
Skip to content