Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
765423-MANNA-H2020-MSCA-ITN-2017 2018 2022 Spojené štúdium doktorandov v molekulárnej výžive zvierat H2020 Bhide Mangesh Ramesh
04/2018 2018 2019 Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybratých lokalitách na Slovensku IGA Drážovská Monika
1/0382/18 2018 2020 Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl VEGA Novotný František
APVV-17-0017 2018 2022 Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov APVV Legáth Jaroslav
EAFP Grant 2018 2019 Virtuálny atlas prírodných liečiv Iné Kurhajec Slavomír
1/0060/18 2018 2020 Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
2/0044/18 2018 2021 Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
Počet záznamov v databáze: 27
Strana 3 z 3
Skip to content