Rok Kategória
Publikácia
2017 BFA KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - BABJÁK, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina - MAJOR, Peter - MEGYESI, Štefánia - URDA DOLINSKÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Anthelmintic resistance in experimentally infected wild and domestic ruminants detected by in vitro methods : [Anthelmintická rezistencia u experimentálne infikovaných voľne žijúcich a domácich prežúvavcov in vitro metódami] In: 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology "Combating Zoonoses: Strength in East – West Partnerships", 4–8 September 2017, Kuala Lumpur, Malaysia : 1. vyd. Kuala Lumpur : Malaysian Society of Parasitology & Tropical Medicine, 2017. s. 555.
2017 BFA CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - CHRENKOVÁ, Mária - POLÁČIKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - GLATZOVÁ, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana - BUČKO, Ondřej - ONDRUŠKA, Ľubomír - SZABÓOVÁ, Renáta - JURČÍK, Rastislav. The effects of Enterocin M and Durancin ED26E/7 substances applid in drinking water on the selected carcass characteristics and meat quality of broiler rabbits : [Efekt enterocínu M a Durancínu ED26E/7 podávaného vo vode na vlastnosti vybraných častí jatočného tela a kvalitu mäsa brojlerových králikov] In: 14th international symposium of animal biology and nutrition, 28-29 september 2017, Balotesti, Romania : 1. vyd. Balotesti : IBNA, 2017. s. 45.
2017 BFA OSOVÁ, Adriana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján. Prevalence of Dichelobacter nodusus and Fusobacterium necrophorum in the interdigital space of healthy and lame dairy cows : [Prevalencia výskytu Dichelobacter nodusus a Fusobacterium necrophorum v interdigitálnom priestore zdravých a krívajúcich dojníc] In: Lameness in Ruminants: Mobility, Health and Animal Welfare,September 06th to 09th, 2017, Munich, Germany : 1. vyd. München : Katholische Akademie in Bayern, 2017. s. 1-2.
2017 BFA HUND, Alexandra - TOMENENDAL, Luisa - OSOVÁ, Adriana - KOFLER, Johann. The effect of lameness in pregmant heifers on first lactation performance : [Vplyv krívania u gravidných jalovíc na výkon v prvej laktácii] In: Lameness in Ruminants: Mobility, Health and Animal Welfare,September 06th to 09th, 2017, Munich, Germany : 1. vyd. München : Katholische Akademie in Bayern, 2017. s. 1-2.
2017 BFA HUND, Alexandra - OSOVÁ, Adriana - KOFLER, Johann. The challenges of starting a research project on lameness : [Výzvy pri štarte výskumného projektu o krívaní] In: Lameness in Ruminants: Mobility, Health and Animal Welfare,September 06th to 09th, 2017, Munich, Germany : 1. vyd. München : Katholische Akademie in Bayern, 2017. s. 1-2.
2017 BFA PRAŽIENKOVÁ, Veronika - PIRNÍK, Zdenko - HOLUBOVÁ, Martina - BLECHOVÁ, Miroslava - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, Jaroslav - MALETÍNSKA, Lenka. Palmitoylated analogs of prolactin-releasing peptide as potential multitarget drugs for obesity treatment : [Palmitoylované analógy prolaktín uvoľnujúceho peptidu ako potenciálne liečivá ovplyvňujúce viaceré cieľové molekuly pri terapii obezity] In: Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, May 9-13,2017, Copenhagen, Denmark : 1. vyd. Copenhagen : Keystone Symposia, 2017. s. 123.
2017 BFA PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKA, Lenka. Repeated peripheral administration of lipidezed prolactin-releasing peptide (PrRP) analog induces c-Fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic nucleus (DMN) in C57 male mice : [Opakované periférne podanie lipidového analógu prolaktín uvoľňujúceho peptidu vedie k expresii c-Fos a FosB v neurónoch dorzomediálneho hypotalamického jadra u samcov C57 myší] In: Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, May 9-13,2017, Copenhagen, Denmark : 1. vyd. Copenhagen : Keystone Symposia, 2017. s. 102.
2017 BFA SÜLI, Judit - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - PROKEŠ, Marián. Development of ELISA kit for rabies antibodies quantification after vaccination of animals and humans. In: 18th International Symposium of the World Association of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (WAVLD), June 7th - 10th, 2017, Sorrento, Italy : 1. vyd. Parma : MV CONGRESSI S.p.A., 2017. s. 353.
2017 BFA KARAFFOVÁ, Viera - PISTL, Juraj - LEVKUTOVÁ, Mária - CSANK, Tomáš - REVAJOVÁ, Viera - NEMCOVÁ, Radomíra - LEVKUT, Martin - LEVKUT, Mikuláš. Expression of MUC-1 and MUC-2 in the ileum of GF mice after administration of L. reuteri and challenge with PCV-2. In: Cutting Edge Pathology 2017: 3rd Joint European Congress of the ESVP, ESTP and ECVP, 30th August – 2nd September 2017 : 1. vyd. Berlin : ESVP, 2017. online, s. 98.
2017 BFA ŠEFCOVÁ, Miroslava Anna - LEVKUT, Martin - KARAFFOVÁ, Viera - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - NEMCOVÁ, Radomíra - LEVKUTOVÁ, Mária - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš. Is there a relationship between morphometry of the intestine and expression of IgA in GF mice after application of probiotic bacteria and infection with PCV2 ? : [Je vzťah medzi morfometriou čreva a expresie IgA v gf mice po aplikácii probiotických baktérií a infekcie s PCV2?] In: Cutting Edge Pathology 2017: 3rd Joint European Congress of the ESVP, ESTP and ECVP, 30th August – 2nd September 2017 : 1. vyd. Berlin : ESVP, 2017. online, s. 98-99.
Počet záznamov v databáze: 36
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content