Rok Kategória
Publikácia
2016 ADE TOROPILOVÁ, Júlia - BYSTRICKÝ, Pavel - KOZAČINSKI, Lidija - BRENESSELOVÁ, Martina - FEČKANINOVÁ, Adriána. Misconceptions about HACCP by Producers. In: International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. 2016. ISSN 2347-6710, Vol. 5, č. 1(2016), s. 640-646.
2016 ADE TÓTH, Tomáš - KOPERNICKÁ, Miriama - SABO, Rastislav - KOPERNICKÁ, Tatiana. The evaluation of mercury in honey bees and their products from Eastern Slovakia : [Hodnotenie koncentrácie ortute vo včelách a ich produktoch z východného Slovenska] In: Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. 2016. ISSN 1841 - 9364, Vol. 49, č. 1(2016), s. 257-260.
2016 ADE MUDROŇ, Pavol. Der Einfluss von Klauenerkrankungen auf Euterentzündungen und Fruchtbarkeitsparameter bei Milchkühen : [Vplyv chorôb paznechtov na zápaly vemena a reprodukčné ukazovatele dojníc] In: Klauentierpraxis. 2016. ISSN 2309-0839, Vol. 24, č. 1(2016), s. 13-17.
2016 ADE NAGY, Oskar - TÓTHOVÁ, Csilla - NAGYOVÁ, Veronika - KOVÁČ, Gabriel. Serum Protein Electrophoretic Pattern in Goat Kids after Colostrum Intake during the First Week of Life : [Elektroforéza sérových proteínov u kozliat po príjme kolostra a počas prvého týždňa života] In: Journal of Veterinary Science and Medical Diagnosis. 2016. ISSN 2325-9590, Vol. 5, č. 2(2016), s. 1-6.
2016 ADE STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria - STREJČKOVÁ, Alena. Potential anticancer agent hypericin and its model compound emodin: Interaction with DNA. In: Česká a slovenská farmacie. 2016. ISSN 1210-7816, Vol. 65, č. 1(2016), s. 28-31.
2016 ADE SKALICKÁ, Magdaléna - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš. Micro Mineral Concentrations of Dairy Cows in Selected Areas from Slovak Republic : [Koncentrácia mikro minerálov u dojníc vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky] In: Journal of Veterinary Science and Technology. 2016. ISSN 2157-7579, Vol. 7, č. 1(2016), s. 1-4.
2016 ADE DZIAKOVÁ, Andrea - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HATALOVÁ, Elena - KALINOVÁ, Jana. The Use of Viral Vectors in Gene Transfer Therapy. In: International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research. 2016. ISSN 0975-248X, Vol. 8, č. 3(2016), s. 128-133.
2016 ADE VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DZIAKOVÁ, Andrea - HATALOVÁ, Elena. Oncolytic Activity of Bacteria used in Cancerous Disease Gene Therapy : [Onkolytická aktivita baktérií použitých v génovej terapii nádorových ochorení] In: Global Journal of Medical Research. 2016. ISSN 0975-5888, Vol. 16, č. 3(2016), s. 27-31.
2016 ADE VARGOVÁ, Gabriela - TAKÁČOVÁ, Daniela. Cooling of the Carcases for Veterinary Medico Legal Use : [Chladnutie kadáverov pre potreby súdneho veterinárneho lekárstva] In: Advances in Animal and Veterinary Sciences. 2016. ISSN 2309-3331, Vol. 4, č. 6(2016), s. 315-319.
2016 ADE LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - HERICH, Róbert - STROMPFOVÁ, Viola - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Mikuláš. Evaluation of mucin and cytokines expression with intraepithelial lymphocytes determination in the caecum of broilers administered with Enterococcus faecium EF55 and challenged with Salmonella Enteritidis SE147 : [Hodnotenie expresie mucínu a cytokínov so stanovením intraepitelových lymfocytov v ceku brojlerov po aplikácii Enterococcus faecium EF55 a čelenži so Salmonella Enteritidis SE147] In: Journal of Veterinary Medicine and Animal Health. 2016. ISSN 2141-2529, Vol. 8, č. 12(2016), s. 214-222.
Počet záznamov v databáze: 23
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content