Rok Kategória
Publikácia
2016 BEE SEMJON, Boris - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana - MAĽOVÁ, Jana - MAĽA, Pavel. Senzorické hodnotenie ovčích a kravských kyslomliečnych výrobkov počas skladovania : [Sensory evaluation of sheep and cow´s fermented milk products during storage] In: Celostátní přehlídky sýrů 2016, 19.-20. leden 2016, Praha : Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference "Mléko a sýry". 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-973-0, online, s. 175-179.
2016 BEE DIČÁKOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - KASAPIAN, Martha. Porovnanie fyzikálnych a fyzikálno-chemických vlastnosti vybraných slovenských a gréckych syrov : [Comparison of physical and physicochemical properties of slected Slovak and Greek cheeses] In: Celostátní přehlídky sýrů 2016, 19.-20. leden 2016, Praha : Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference "Mléko a sýry". 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-973-0, online, s. 201-204.
2016 BEE DUDRIKOVÁ, Eva - LOVAYOVÁ, Viera - VRABEC, Marek. Senzorické vlastnosti experimentálne vyrobených syrov s probiotickými kultúrami : [Sensory properties of experimentally manufactured cheeses with probiotic culture] In: Celostátní přehlídky sýrů 2016, 19.-20. leden 2016, Praha : Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference "Mléko a sýry". 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2016. ISBN 978-80-7080-973-0, online, s. 169-174.
2016 BEE KURHAJEC, Slavomír - BALLOVÁ, Ľudmila - EFTIMOVÁ, Jarmila. Toxicity of Phellodendron amurensae bark extracts : [Toxicita extraktu kôry Phellodendron amurensae] In: Materialy II Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji internet-konferenciji "Teoretični ta praktični aspekti doslidženja likarskich roslin", 21-23 bereznja 2016 roku, Charkiv, Ukrajina. 1. vyd. Charkov : Nacionaľnij farmaceutičeskuj universitet, 2016. online, s. 17-19.
2016 BEE KORYTÁR, Ľuboš - HROMADA, Rudolf - KOŠČO, Ján - CHVOJKA, Dušan - TAKÁČ, Ladislav - KORIM, Peter. Netopiere v mestách - biológia, zdravotné riziká, praktické riešenia. In: XII. konference DDD 2016 "Přivorovy dny", 9. - 11. května 2016, Poděbrady : Sborník: vědecká a odborná konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha 1 : Sdružení DDD, 2016. ISBN 978-80-02-02659-4, CD-ROM, s. 195-199.
2016 BEE HROMADA, Rudolf - KORYTÁR, Ľuboš - PAPAJOVÁ, Ingrid - PIPIKOVÁ, Jana - KOŠČO, Ján - CHVOJKA, Dušan - TAKÁČ, Ladislav - KORIM, Peter - PAVĽAK, Marián. Výskyt parazitov u synantropných hlodavcov v meste Košice : [The occurence of parasites in synanthropic rodents in Košice] In: XII. konference DDD 2016 "Přivorovy dny", 9. - 11. května 2016, Poděbrady : Sborník: vědecká a odborná konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha 1 : Sdružení DDD, 2016. ISBN 978-80-02-02659-4, CD-ROM, s. 78-86.
2016 BEE LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - KUBAŠOVÁ, Ivana - STYKOVÁ, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Prospešnosť bakteriocín-produkujúcich, probiotických enterokokov a ich bakteriocínov pri odchove zvierat. In: Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnost produktů 2016 : Sborník z konference, 22. září 2016, Praha Uhříněvěs. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2016. ISBN 978-80-7403-152-6, s. 4-7.
2016 BEE ZIGO, František - VASIĽ, Milan - TAKÁČ, Ladislav - ELEČKO, Juraj - TOMKO, Martin - CHRIPKOVÁ, Martina. Mastitis pathogens isolated from samples of milk in dairy sheep and their resistance : [Pôvodcovia mastitíd oviec izolovaní zo vzoriek mlieka a ich rezistencia] In: 3rd International Conference on Electrical, Electronics, Engineering Trends, Communication, Optimization and Sciences (EEECOS/E3COS)-2016, 1st - 2nd June 2016, Andhra Pradesh, India. 1. vyd. Andhra Pradesh : SASI, 2016. online. s. 395-398.
2016 BEE CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - TUBOLY, Tamás. Porcine coronaviruses : [Prasacie koronavírusy] In: Transboundary and emerging viral infections of pigs in entral and eastern Europe. 1. vyd. Budapest : Szent Istvan University, 2016. ISBN 978-963-269-544-0, s. 15-16.
2016 BEE LEDECKÝ, Valent - OVERVAAG, Sine - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŽILINČÍK, Michal. Comparative x-ray study of the ruptured cranial cruuciate ligament () in the affected and contralateral healthy stifle joint without CCL rupture in dogs : [Porovnávacia rtg štúdia ruptúry LCC v postihnutom a kontralaterálnom kolennom kĺbe bez ruptúry LCC u psov] In: 18th European Society of Veterinary Orthopaedics & Traumatology Congress (ESVOT). September 8th-10th 2016, London : Proceedings. 1. vyd. Cremona : ESVOT, 2016. s. 441-442.
Počet záznamov v databáze: 15
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content