Rok Kategória
Publikácia
2019 AFC SCHWARZOVÁ, Marianna - FATRCOVÁ, Katarína - EFTIMOVÁ, Zuzana - CAPCAROVÁ, Marcela - KALAFOVÁ, Anna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - CHLEBO, Peter - BRINDZA, Ján. Vplyv tokajského vína na postprandiálnu glykémiu a inzulinémiu u mladých zdravých dospelých jedincov. In: Výživa a zdraví 2019 : Budoucnost výživy člověka : současný stav výživy detí a mladistvých : mikrobiom člověka, 17.-19.9.2019, Teplice. 1. vyd. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav, 2019. ISBN 978-80-87878-40-8, s. 90-99.
2019 AFC HORŇÁKOVÁ, Ľubica - PIRČOVÁ, Štefánia - FIGUROVÁ, Mária - TITKOVÁ, Radka - STEFANIZZI, Enrico - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. The content of testosterone in dogs blood in relation to body weight. In: Animal physiology, nutrition and welfare 2019 : proceedings of reviwed scientific papers. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2019. ISBN 978-80-7394-771-2, s. 53-57.
2019 AFC MUDROŇ, Pavol. Milk indices and milk yield in dairy cows with claw diseases : [Tejösszetétel és tejhozam alakulása csülökbeteg tejelő teheneknél] In: 29th International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics. 1. vyd. Budapest : Hungarian Association for Buiatrics, 2019. ISBN 978-615-81413-0-7, s. 26-29.
2019 AFC MUDROŇ, Pavol. Role ketosis in lame dairy cows : [Úloha ketózy u krívajúcich dojníc] In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2019. ISSN 1311-1477, Vol. 22, suppl. 1 (2019), p. 70-73.
2019 AFC KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - VOZÁR, Tibor. Preventive veterinary medicine on the level of dairy cows farm : [Preventívna veterinárna medicína na úrovni farmy mliečneho dobytka] In: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2019. ISSN 1311-1477, Vol. 22, suppl. 1 (2019), p. 74-81.
2019 AFC SABOVÁ, Lucia - STAROŇ, Martin - SOBEKOVÁ, Anna - STAROŇOVÁ, Dana - LEGÁTH, Jaroslav - SABO, Rastislav. Toxicity of oxalic acid on in vitro reared honeybee larvae. In: Hazards of pesticides to bees : Proceedings: 14th International Symposium of the ICP-PR Bee Protection Group, October 23 - 25, 2019 Bern, Switzerland. 1. vyd. Quedlinburg : Julius Kühn-Institut, 2019. ISBN 978-3-95547-095-1 - ISSN 1868-9892, s. 95-98.
2019 AFC PETRÍKOVÁ, Dominika - KORÉNEKOVÁ, Beáta - KOŽÁROVÁ, Ivona - JUŠČÁKOVÁ, Daniela. Vplyv rezíduí antibiotík v živočíšnych produktoch na zdravie človeka : [Influence of antibiotic residues in animal products on human health] In: XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 16. a 17. října 2019, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2019. ISBN 978-80-7305-828-9, CD-ROM, s. 256-259.
2019 AFC JUŠČÁKOVÁ, Daniela - KOŽÁROVÁ, Ivona. Potvrdenie kvalitatívneho screeningu kokcidiostatík v krmivách ELISA testom : [Confirmation of qualitative screening of coccidiostats in feedingstuffs by ELISA test] In: XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 16. a 17. října 2019, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2019. ISBN 978-80-7305-828-9, CD-ROM, s. 170-173.
2019 AFC TUREK, Peter. Vzájomná spolupráca vysokoškolských pracovísk a mäsového priemyslu : [Mutual cooperation of university workplaces and meat industry] In: XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 16. a 17. října 2019, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2019. ISBN 978-80-7305-828-9, CD-ROM, s. 64-67.
2019 AFC SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - KORÉNEKOVÁ, Beáta - PETRÍKOVÁ, Dominika - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv podávania humínových látok vo výžive brojlerov na fyzikálne a chemické parametre produkovaného mäsa : [The effect of humic substance administration in broilers nutrition on physical and chemical parameters of produced meat] In: XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny - Hygiena a technologie potravin, 16. a 17. října 2019, Brno : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2019. ISBN 978-80-7305-828-9, CD-ROM, s. 290-293.
Počet záznamov v databáze: 59
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content