Rok Kategória
Publikácia
2021 AFC KOČIŠOVÁ, Alica - KASIČOVÁ, Zuzana. Sezónna dynamika pakomárikov (Diptera: Culicoides) v závislosti od abiotických podmienok prostredia : [Seasonal dynamics of biting midges (Diptera: Culicoides) depending on abiotic environmental conditions] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 35-38.
2021 AFC KOČIŠOVÁ, Alica. Majú muchy význam pri vzniku a šírení antimikrobiálnej rezistencie? : [Are flies important in the development and spread of antimicrobial resistance?] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 39-45.
2021 V2 FINDRIK BALOGOVÁ, Alena - SCHNITZER, Marek - DANCÁKOVÁ, Gabriela - KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - SZEDLÁK, Peter - ŽIVČÁK, Jozef - HUDÁK, Radovan. Využívanie polymérnych implantátov vyrobených aditívnymi metódami vo veterinárnej praxi. In: Trendy v biomedicínském inženýrství : Recenzovaný sborník příspěvků odborné konference. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2021. ISBN 978-80-7494-586-1, s. 138-141.
2021 AFC HARČÁROVÁ, Michaela - ČONKOVÁ, Eva - NAĎ, Pavel - VÁCZI, Peter - PROŠKOVCOVÁ, Martina. Inhibičný vplyv rastlinnej silice z klinčekovca voňavého na radiálny rast Fusarium graminearum : [Inhibitory effect of syzygium aromaticum essential oil on radial growth of Fusarium graminearum] In: MMK 2021: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. ISBN 978-80-87952-35-1, online, s. 998-1002.
2021 AFC MARCINČÁKOVÁ, Dana - KOLESÁROVÁ, Mária - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - BEKEŠOVÁ, Barbora - PETRILLA, Vladimír - LEGÁTH, Jaroslav. Porovnanie účinkov jedu hada Crotalus adamanteus u zdravých a nádorových buniek : [Comparison of effects of Crotalus adamanteus snake venom in healthy and tumor cells] In: MMK 2021: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2021. ISBN 978-80-87952-35-1, online, s. 1037-1042.
2021 AFC BEŇOVÁ, Katarína - GALAJDA, Richard. Účinok pesticídov na Artemia franciscana - review : [The effect of pesticids on Artemia franciscana - review] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 7-9.
2021 AFC BEŇOVÁ, Katarína. Účinok mospilanu na Artemia franciscana : [The effect of mospilan on Artemia franciscana] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 5-6.
2021 AFC GALAJDA, Richard - BEŇOVÁ, Katarína. Sladkovodná kreveta Neocaridina davidi - perspektívny modelový organizmus : [Freshwater shrimp Neocaridina davidi - perspective model organism] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 : Vydáno při příležitosti 36. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2021. ISBN 978-80-7403-263-9, s. 20-22.
2021 AFC PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš - SASÁKOVÁ, Naďa - PASTYRČÁK, Tomáš - CIMBOLÁKOVÁ, Iveta. Impact of montane environmental loads on the environmental quality of the Slovak Republic : [Vplyv horských environmentálnych záťaží na kvalitu životného prostredia SR] In: GEOLINKS 2021 : Ecology and Environmental Studies, Environmental Economics, Green Building Technology and Materials, Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings: Book 2. 1. vyd. Sofia : SAIMA Consult, 2021. ISBN 978-619-7495-19-5 - ISSN 2603-5472, online, s. 111-120.
2021 AFC BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta - SASÁKOVÁ, Naďa - HROMADA, Rudolf - KOZÁKOVÁ, Ľudmila. Remediation of a tailing pond in Eastern Slovakia : [Sanácia odkaliska na východnom Slovensku] In: GEOLINKS 2021 : Ecology and Environmental Studies, Environmental Economics, Green Building Technology and Materials, Green Design and Sustainable Architecture: conference proceedings: Book 2. 1. vyd. Sofia : SAIMA Consult, 2021. ISBN 978-619-7495-19-5 - ISSN 2603-5472, online, s. 177-185.
Počet záznamov v databáze: 23
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content