Rok Kategória
Publikácia
2018 BFB LAPŠANSKÁ, Mária - BALICKA, Agnieszka Alexandra - TRBOLOVÁ, Alexandra. Rekonštrukcia rohovkového vredu použitím ACell transplatátu u psa-klinický prípad : [Reconstruction of the corneal ulcer with ACell disc in dog-clinical case] In: Nová Veterinária 2018. Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 117.
2018 BFB POLLÁKOVÁ, Magdaléna - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - VLČKOVÁ, Radoslava - BURCINOVÁ, Natália - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vývinová toxicita kuracieho embrya po aplikácii hadieho jedu s cytotoxickým účinkom výbraných ázijských druhov rodu Naja : [The development toxicity of the chick embryo after application of snake venom with cytotoxic effect of selected Asian species of the genus Naja] In: Nová Veterinária 2018. Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 124.
2018 BFB HUMENÍK, Filip - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎARI, Aladár - FARBÁKOVÁ, Jana - KURICOVÁ, Mária - DANKO, Ján - KREŠÁKOVÁ, Lenka - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Alternatívne zdroje psích mezenchýmových kmeňových buniek: Fenotypizácia. In: Nová Veterinária 2018. Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 118.
2018 BFB KORIM, Filip - ALMÁŠIOVÁ, Viera - KARAMANOVÁ, Michaela - HORŇÁKOVÁ, Petra. Multicemstrický lymfóm u 6 ročnej kobyly - kazuistika. In: Nová Veterinária 2018. Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 120.
2018 BFB KOŽÁR, Martin - OGURČÁKOVÁ, Petra - LAPŠANSKÁ, Mária - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Porovnanie antimikrobiálneho efektu lavážnych roztokov využívaných pri terapii rany. In: Nová Veterinária 2018. Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 122.
2018 BFB KOŽÁR, Martin - CHOVANOVÁ, Frederika. Využitie plazmy bohatej na trombocyty v terapii chronických kožných defektov u spoločenských zvierat. In: Nová Veterinária 2018. Nová Veterinária 2018, 27.-28.10.2018, Nitra. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. s. 125.
2018 BFB POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - MERTINKOVÁ, Patrícia - ČOMOR, Ľuboš - BHIDE, Katarína - KÁŇOVÁ, Evelína - TKÁČOVÁ, Zuzana - ŠIROCHMANOVÁ, Ivana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Selection of novel mimotope as potential lyme disease diagnostic marker : [Selekcia nového mimiotopu ako potenciálne diagnostického markera lymskej choroby] In: Molecular Determinants of T-Cell Immunity. 13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference: Molecular Determinants of T-Cell Immunity, June 9 - 13, 2018, Štrbské Pleso, Slovakia : Abstract Book. 1. vyd. Bratislava : EFIS, 2018. online, s. 92-93.
2018 BFB ČOMOR, Ľuboš - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - KOVÁCSOVÁ, Katarína - KÁŇOVÁ, Evelína - ŠIROCHMANOVÁ, Ivana - TKÁČOVÁ, Zuzana - MERTINKOVÁ, Patrícia - BHIDE, Mangesh Ramesh. New pipeline for production of anti-ospa single-domain antibodies for immunotherapy : [Nový postup produkcie monodoménových protilátok proti OspA imunoterapiou] In: EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference: Molecular Determinants of T-Cell Immunity, June 9 - 13, 2018, Štrbské Pleso, Slovakia : Abstract Book. 1. vyd. Bratislava : EFIS, 2018. online, s. 42.
2018 BFB MERTINKOVÁ, Patrícia - BHIDE, Mangesh Ramesh - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - TKÁČOVÁ, Zuzana - KÁŇOVÁ, Evelína - ČOMOR, Ľuboš - BHIDE, Katarína. Study of interaction between human brain microvascular endothelial cells and domain III of envelope protein of West Nile virus : [Štúdium interakcie medzi ľudskými mozgovými mikrovaskulárnymi endotelovými bunkami a doménou III obalového proteínu Západonílskeho vírusu] In: EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference: Molecular Determinants of T-Cell Immunity, June 9 - 13, 2018, Štrbské Pleso, Slovakia : Abstract Book. 1. vyd. Bratislava : EFIS, 2018. online, s. 79.
2018 BFB KÁŇOVÁ, Evelína - TKÁČOVÁ, Zuzana - JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - BHIDE, Katarína - ČOMOR, Ľuboš - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - MERTINKOVÁ, Patrícia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Screening of outer membrane proteins of Neisseria meningitidis for interaction with human brain microvascular endothelial cells : [Skríning vonkajších membránových proteínov Neisseria meningitidis pre interakciu s ľudskými mozgovými mikrovaskulárnymi endotelovými bunkami] In: EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference: Molecular Determinants of T-Cell Immunity, June 9 - 13, 2018, Štrbské Pleso, Slovakia : Abstract Book. 1. vyd. Bratislava : EFIS, 2018. online, s. 66.
Počet záznamov v databáze: 13
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content