Rok Kategória
Publikácia
1996 AFD BENÍŠEK, Zdenek - SÜLI, Judit - ŠVRČEK, Štefan - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - LEŠNÍK, František - KONRÁD, Vladimír - LEVKUT, Mikuláš. Príprava a terapeutická účinnosť semipurifikovanej vakcíny proti papilomatóze hovädzieho dobytka. In: Zborník z infektologického sympózia venovaného 80.výročiu úmrtia I.I.Mečnikova (1845-1916) a 30.výročiu vyhlásenia úspešného desaťročného plánu eradikácie kiahni (1966-1976), 26.9.1996, Košice. 1. vyd. 1996. s. 3-4.
1996 AFD ŠVRČEK, Štefan - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - SOKOL, Jozef - ZÁVADOVÁ, Jolana - SÜLI, Judit - LOVÁS, Bohuslav - BENÍŠEK, Zdenek - VRTIAK, Otto Jaroslav - FEKETEOVÁ, J. - MAĎAR, Milan - ŽUREK, A. - LÁNI, Daniel - BORSUKOVÁ, Oľga. Orálna antirabická vakcinácia voľne žijúcich líšok obyčajných na Slovensku a jej vplyv na aktuálnu epizootologickú situáciu v besnote. In: Zborník z infektologického sympózia venovaného 80.výročiu úmrtia I.I.Mečnikova (1845-1916) a 30.výročiu vyhlásenia úspešného desaťročného plánu eradikácie kiahni (1966-1976), 26.9.1996, Košice. 1. vyd. 1996. s. 48-50.
1996 AFD ZÁVADOVÁ, Jolana - ŠVRČEK, Štefan - MAĎAR, Milan - ONDREJKOVÁ, Anna. Využitie in vitro metód pre detekciu a kvantifikáciu rabického vírusu a antirabických protilátok. In: Zborník z infektologického sympózia venovaného 80.výročiu úmrtia I.I.Mečnikova (1845-1916) a 30.výročiu vyhlásenia úspešného desaťročného plánu eradikácie kiahni (1966-1976), 26.9.1996, Košice. 1. vyd. 1996. s. 56-57.
1996 AFD NAGY, Oskar - MICHNA, Alexander - BARTKO, Pavol - SLANINA, Ľudovít. Klinicko - biochemické zmeny u teliat pri otrave vodou. In: Zdravie a chorobnosť mláďat hospodárskych zvierat, 2.-3. október 1996, Košice : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou. 1. vyd. Košice : ÚEVM, 1996. s. 97-99.
1996 AFD HÚSKA, Miroslav - MICHNA, Alexander - BARTKO, Pavol - BÍREŠ, Jozef - NAGY, Oskar - LEHOCKÝ, Ján. Immunomodulation effects of Tilmicosin in calves with bronchopneumonia. In: Zdravie a chorobnosť mláďat hospodárskych zvierat, 2.-3. október 1996, Košice : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou. 1. vyd. Košice : ÚEVM, 1996. s. 153-154.
1996 AFD STANIČOVÁ, Jana - ELIÁŠ, Vladimír - GÁLIK, Ján. Snímanie evokovaných potenciálov z nervu krysy. In: Východoslovenské biologické dni "Aktuálne problémy biológie a životného prostredia - Didaktika a metodika biológie na vysokých školách" : Zborník z vedeckej konferencie, 18.9-19.9.1996, Prešov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 1996. ISBN 80-88885-01-9, s. 99-103.
1995 AFD ONDRAŠOVIČ, Miloslav - SOKOL, Jozef. Zoohygiena v procese transformácie živočíšnej výroby : [Animal hygiene in the process of animal production transformation] In: Zborník "Bioklimatológia a hygiena chovu hospodárskych zvierat", Košice 20. 9. 1995. 1995. s. 1-3.
1995 AFD KOŠUTH, Peter - LEGÁTH, Jaroslav - KOŠČO, Ján. Využitie hrúzovca východného (Pseudorasbora Parva) vo vodnej toxikológii. In: Sborník referátů "Toxicita a biodegrabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí". Milechovice 12.-15.6.1995. Vodňany : VÚRaH, 1995. s. 108.
1995 AFD PORÁČOVÁ, Janka - DUDRIKOVÁ, Eva - LEGÁTH, Jaroslav - NEUSCHL, Jozef. Metabolické zmeny u vybraných druhov hospodárskych zvierat ovplyvnené pôsobením niektorých pesticídnych látok. In: Zborník referátov z III. celoslovenského seminára z fyziológie zvierat. Nitra 6.-7.9.1995. 1995. s. 66-68.
1995 AFD HOLOVSKÁ, Katarína - LENÁRTOVÁ, Viera - ROSIVAL, Ivan - LEGÁTH, Jaroslav. Vplyv priemyselných polúcií na hladiny antioxidačných enzýmov v niektorých orgánoch. In: Zborník abstraktov z XIV. Biochemických dní. Bratislava 6.-8.9.1995. Bratislava : ChTF STU, 1995. s. 142.
Počet záznamov v databáze: 5623
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 536 z 563
Skip to content