Rok Kategória
Publikácia
1995 AFD LEGÁTH, Jaroslav - KOVÁČ, Gabriel - MLYNARČÍKOVÁ, Henrieta - HUFNÁGELOVÁ, Brigita. Aktuálna toxicita herbicidov MCPA, Amitemu a Amitexu u bažanta obyčajného. In: Zborník "Ekotoxikológia potravinového reťazca". Košice 16.-18.5.1995. 1995. s. 60-63.
1995 AFD LEGÁTH, Jaroslav - MLYNARČÍKOVÁ, Henrieta. Odhad miery rizika pesticídnych prípravkov u domácich hospodárskych zvierat a voľne žijúcich živočíchov. In: Konferencia " Eko-Pest-DDD" . Bratislava 29.11.-1.12.1995. Bratislava 1995.
1995 AFD KOVÁČ, Gabriel - LEGÁTH, Jaroslav. Intoxikácia organofosfátom - diagnostika, terapia a prevencia. In: Zborník "Ekotoxikológia potravinového reťazca". Košice 16.-18.5.1995. 1995. s. 33-36.
1995 AFD KOVÁČ, Gabriel - LEGÁTH, Jaroslav - MLYNARČÍKOVÁ, Henrieta - HUFNÁGELOVÁ, Brigita. Hodnotenie toxikologického rizika herbicídov na báze MPCA u voľne žijúcich vtákov. In: Zborník "Zásadné otázky rozvoja vedy a techniky v SR - výsledky vedy, výskumu a vývoja" II. diel, Žilina 18.-19.10.1995. 1995. s. 162-168.
1995 AFD BÁLENT, Pavol - LEVKUT, Mikuláš - HIPÍKOVÁ, Vlasta - LEVKUTOVÁ, Mária - HORVÁTH, Martin - KOLODZIEYSKI, Lev - HALÁNOVÁ, Monika - ŠTEFKOVIČ, Milan. Epidemiológia encefalitozoonózy na Slovensku a jej diagnostika. In: Zborník prednášok z konferencie „Zásadné otázky rozvoja vedy a techniky v SR – Výsledky vedy, výskumu a vývoja“, 2. diel. Žilina 1995. : Dom Techniky ZSVTS, 1995. ISBN 80-231-0311-3, s. 137 – 139.
1995 AFD SKALICKÁ, Magdaléna - MAKÓOVÁ, Zuzana. Vplyv dekontaminačného prostriedku Chepalit na zdravotný stav brojlerov. In: Súčasné poznatky veterinárskeho výskumu, ich aplikácia v praxi a perpektívne trendy vývoja. 18. - 19.10.1995, Košice : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : ÚEVM, 1995. s. 111.
1995 AFD HURNÁ, Edita - SKALICKÁ, Magdaléna. Meranie zmien LD ako metódy na zisťovanie cytotoxických účinkov chemických látok. In: Cudzorodé látky v poživatinách, Vysoké Tatry, 9. - 11. 5. 1995. 1995.
1995 AFD BÍREŠ, Jozef - BARTKO, Pavol - JENČÍK, František - WEISSOVÁ, Tatiana - PAVLÍK, Václav. Mlieko ako indikátor znečistenia životného prostredia v oblasti magnezitových závodov. In: Zborník prednášok „Hygiena alimentorum XVI – Ekologické aspekty výroby a spracovania mlieka.“ UVL. Košice, 1995. 1995. s. 48-49.
1995 AFD KORÉNEKOVÁ, Beáta. Prehľadné informácie zo seminára Konatminace potravních řetezcu. In: Seminár cudzorodé látky a testovanie konanej dňa 28. 2. 1995 na ÚEVM v Košiciach. 1995. s.
1995 AFD KORÉNEKOVÁ, Beáta. Prínos konferencie International conference on production diseases and in farm animals, konanej dňa 11-14. 9. 1995 v Berlíne, z pohľadu problematiky rizikových chemických prvkov. In: Seminár konaný 7. 11. 1995 na ÚEVM v Košiciach. 1995. s.
Počet záznamov v databáze: 5623
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 537 z 563
Skip to content