Rok Kategória
Publikácia
2021 AFD BRÁZOVÁ, Tímea - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - OROS, Mikuláš. Hodnotenie miery kontaminácie vodnej nádrže Zemplínska Šírava s využitím rýb a ich parazitov : [Evaluation of the contamination degree in Zemplínska Šírava water reservoir using fishes and their parasites] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : 29. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2020. ISBN 978-80-89883-11-0, CD-ROM, s. 95-98.
2021 AFD POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - FRANC, Aleš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel - ŽITŇAN, Rudolf. Zloženie krmiva s obsahom probiotík pre použitie v akvakultúre lososovitých rýb : [Composition of feed with probiotic content for application in aquaculture of salmonids] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIV.. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-711-1, s. 145-148.
2021 AFD RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Immune response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with feed enriched by autochtonous probiotic Lactobacilli. In: NutriNET 2021 : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-713-5, s. 96-105.
2021 AFD CHOMOVÁ, Natália - NEMCOVÁ, Radomíra - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Ovplyvnenie rastu vybraných kmeňov laktobacilov humínovými látkami. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 50-52.
2021 AFD SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - PAVOLOVÁ, Henrieta - ŠUBOVÁ, Eva - HROMADA, Rudolf - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Vplyv prídavku zeolitu a vápna a ich zmesi na stabilizáciu čistiarenského kalu z komunálnej ČOV : [Effect of the addition of zeolite and lime and their mixtures on the stabilization of sludge from municipal WWTP] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2021. ISBN 978-80-89883-12-7, CD-ROM, s. 76-81.
2021 AFD BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BAČKOROVÁ, Miriam. Vplyv nanočastíc na rastlinné modely. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 10-14.
2021 AFD MELEGOVÁ, Nikola - ČOMA, Matúš - TAKÁČ, Peter - URBAN, Lukáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - ZAJÍČEK, Petr - SZABÓ, Pavol - GÁL, Peter. Vplyv vodného extraktu Aesculus hippocastanum L. na diferenciáciu dermálnych fibroblastov : [Effect of Aesculus hippocastanum L. aqueous extract on differentiation of dermal fibroblasts] In: Jarná škola doktorandov 2020 : zborník príspevkov zo 7. ročníka. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8152-922-1, online, s. 78-83.
2021 AFD BAČKOROVÁ, Miriam - GAĽOVÁ, Miriam - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Sledovanie vazoaktivity krvných ciev CAM po aplikácii rastlinného extraktu Ginko biloba L : [Vasoactivity of CAM blood vessels after administration of plant extract Ginkgo biloba L.] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 27-31.
2021 AFD ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - CIGÁNKOVÁ, Viera - BEŇOVÁ, Katarína. Mikrovlnné žiarenie a jeho interakcie s organizmom : [Microwave radiation and its interactions with the organism] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 12-14.
2021 AFD ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - TVRDÁ, Eva - RAČEKOVÁ, Enikö. Vplyv mikrovlnného žiarenia na ultraštruktúru semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov : [Impact of microwave radiation on the testicular ultrastructure of prenatally exposed rats] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 15-17.
Počet záznamov v databáze: 5354
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 536
Skip to content